Aanmelden

Het abonnement kost € 145,00 per jaar exclusief BTW. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier; wij sturen u dan de bevestigingsmail ter akkoord en daarna heeft u direct toegang. U ontvangt een factuur per email. Let op! Bedrijfsbeeindigingen.com is uitsluitend bedoeld voor zakelijke gebruikers, niet voor particulieren.

Begin met het invoeren van uw bedrijfsnaam, en vul daarna de ontbrekende velden in.


Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1.
Partijen bij deze overeenkomst zijn CreditProfessionals B.V., handelend onder de naam Bedrijfsbeeindigingen.com, en u zelf als zakelijke entiteit ("Abonnee").
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst ("Abonnement"), waarbij Bedrijfsbeeindigingen.com aan Abonnee toegang verleent tot het abonneegedeelte van de internet website van Bedrijfsbeeindigingen.com, https://www.Bedrijfsbeeindigingen.com ("de Website") of Bedrijfsbeeindigingen.com anderszins bedrijfsinformatiedata aan de abonnee ter beschikking stelt in welke vorm dan ook. Het abonneegedeelte bestaat uit de voor niet-abonnees afgeschermde delen van de Website.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van het abonnement
2.1.
Het Abonnement komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de Website, dat door de Abonnee kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de Abonnee geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop 'Aanmelden'. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Bedrijfsbeeindigingen.com aan de Abonnee, via e-mail of telefonisch. Bedrijfsbeeindigingen.com is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Abonnee te weigeren.
2.2.
Het Abonnement is vanaf de aanvangsdatum één jaar geldig en zal telkens automatisch met één jaar worden verlengd, tenzij het uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk door een der partijen wordt opgezegd.
2.3.
Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

3. Rechten en verplichtingen van de Abonnee
3.1.
Een Abonnee verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de Website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-Abonnees ("het Abonneegedeelte") of ontvangt op andere wijze bedrijfsinformatiedata.
3.2.
Bedrijfsbeeindigingen.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het Abonneegedeelte toe te voegen, uit het Abonneegedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-Abonnees zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.
3.3.
Het Abonnement is gebonden aan één juridische entiteit en kan niet worden overgedragen. Het is de Abonnee dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het Abonneegedeelte van Website. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van Abonnee.
3.4.
Abonnee draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het Abonnement wordt toegerekend aan de Abonnee, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De Abonnee draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het Abonnement wordt gemaakt. In dit kader wordt met nadruk gewezen op het bepaalde in dit artikel, artikel 2.3 en artikel 6 van deze Abonnementsvoorwaarden.
3.5.
Het is Abonnee toegestaan om voor eigen gebruik van de Website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de Website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Bedrijfsbeeindigingen.com of derden. Het is Abonnee niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Bedrijfsbeeindigingen.com. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.
3.6.
Voor zover Abonnee in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de Website aan Bedrijfsbeeindigingen.com en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.

4. Prijzen, facturering en betaling
4.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief BTW.
4.2.
Bedrijfsbeeindigingen.com zal de Abonnee na het sluiten van de overeenkomst en vervolgens jaarlijks vooruit factureren voor het abonnementsgeld. Abonnee zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.
4.3.
Indien de Abonnee na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan raakt de Abonnee in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Bedrijfsbeeindigingen.com is alsdan gerechtigd om de toegang van de Abonnee tot het Abonneegedeelte van de Website gedurende de periode van verzuim te ontzeggen.
4.4.
De wettelijke rente, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de Abonnee verschuldigde, de kosten van juridische bijstand en administratiekosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de Abonnee. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gestaffelde tarieven.
4.5.
Bedrijfsbeeindigingen.com houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijsindex Advocatuur van het CBS zal hierbij als richtlijn dienen. De prijswijzigingen worden 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op deze website bekend gemaakt. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3 van deze Abonnementsvoorwaarden.

5. Garantie
5.1.
Bedrijfsbeeindigingen.com streeft ernaar om de Website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Bedrijfsbeeindigingen.com garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.
5.2.
Bedrijfsbeeindigingen.com streeft er naar om op zowel het Abonneegedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de Website correcte en actuele informatie aan te bieden. Bedrijfsbeeindigingen.com kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.
5.3.
Bedrijfsbeeindigingen.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de Website waar door middel van 'links' op de Website naar wordt verwezen.

6. Privacy
6.1.
Bedrijfsbeeindigingen.com houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bedrijfsbeeindigingen.com verwerkt de door de Abonnee bij het aangaan van het Abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de Website door de Abonnee leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Bedrijfsbeeindigingen.com niet verstrekt aan derden.
6.2.
De Abonnee kan op de Website te allen tijde zijn eigen abonneegegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Abonnee.
6.3.
Bedrijfsbeeindigingen.com is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die de Abonnee via de Website bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn emailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Website.

7. Overige bepalingen
7.1.
Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. Bedrijfsbeeindigingen.com is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de Website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de Abonnee via de website en/of per post of e-mail.
7.2.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Bedrijfsbeeindigingen.com en de Abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Bedrijfsbeeindigingen.com.

CreditProfessionals B.V.
H.o.d.n. Bedrijfsbeeindigingen.com
Correspondentie adres:
Bedrijfsbeeindigingen.com
Postbus 98, 3300 AB Zwijndrecht
Handelsregister 24310632

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en plaats een bestelling met betalingsverplichting.