FAQ

1. Hoeveel, en welke data bevat Bedrijfsbeëindigingen.com?

In de database staan alle geliquideerde bedrijven sinds 1-1-2015. Jaarlijks komen daar ongeveer 150.000 bedrijven bij. De gegevens worden uit verschillende bronnen verzameld. Per bedrijf geven we de branchecode aan waarin het bedrijf hoofdzakelijk actief was, de reden van de liquidatie (voor zover bekend), de rechtsvorm en de actieve periode, afgezet tegen het gemiddelde van de branche.

2. Hoe actueel is Bedrijfsbeëindigingen.com?

We publiceren 1 x per week, meestal op vrijdag. We hebben gemiddeld 10 dagen nodig voor het verzamelen en verwerken van de data.

3. Welke soorten van beëindigingen zijn er?

De volgende manieren van beëindigdigingen komen voor in de database van Bedrijfsbeëindigingen.com:

-Uitschrijving of opheffing. Dit is de meest algemeen gebruikelijke manier. Eenmanszaken en VOF's kunnen direct opheffen via een formulier aan de KvK. Vennootschappen moeten eerst ontbonden worden.

-Ambtshalve doorhaling.De KVK controleert of bedrijven die zijn ingeschreven in het Handelsregister nog actief zijn. Dit doet KVK door de inschrijvingen in het Handelsregister te vergelijken met het bestand van de Belastingdienst. Als er uit deze vergelijking blijkt dat een onderneming niet meer actief is, dan krijgt dit bedrijf een brief van KVK. Als de onderneming daar niet op reageert dan wordt onderneming na 4 weken uitgeschreven. Dit proces heet ook wel deregistratie.

-Faillissement.Als door de rechter een faillissement of een schuldsanering (eenmanszaken en VOF's) wordt uitgesproken neemt een curator het bestuur van het bedrijf over, ontslaat het personeel, ontbindt huurcontracten en verkoopt inventaris en goederen om daarmee zoveel mogelijk de schuldeisers tegemoet te komen. Het bedrijf houdt daarna op te bestaan.

-Overdracht.Bij een overdracht gaan de rechten en plichten over op de overnemende partij, en houdt het oorspronkelijke bedrijf op te bestaan.

-Verplaatsing naar het buitenland

-Wijziging van rechtsvorm

-Onbekende reden


4. Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle manier om om een vennootschap te ontbinden. Bij een turboliquidatie besluit de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding van de vennootschap. Door dit besluit houdt de vennootschap direct op te bestaan, en kan de liquidatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. De vennootschap moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van de Kamer van Koophandel invullen en deponeren. Het grote voordeel van een turboliquidatie is dat de vennootschap snel kan worden afgewikkeld, omdat er geen vereffening nodig is. Hiermee worden bovendien kosten bespaard.

5. Hoe wordt er misbruik gemaakt van een turboliquidatie?.

Turboliquidatie was ooit bedoeld om vlot een vennootschap te kunnen beeëindigen, zonder al teveel rompslomp en kosten, zodat er een "schoon" bestand van bedrijven zou ontstaan. Helaas is gebleken dat in de praktijk zeker 1 op de 5 turboliquidaties frauduleus is. Men probeert om een faillissement te voorkomen en de schuldeisers met de onbetaalde rekeningen te laten zitten door de rechtspersoon snel te liquideren. En omdat er geen curator benoemd wordt bij een turboliquidatie is hier verder ook geen enkele controle op mogelijk. Wel kunnen de benadeelden om de rechtbank op heropening verzoeken, maar veelal is men dan al te laat.
Om dit misbruik tegen te gaan heeft minister Dekker aangekondigt in 2020 met nieuwe wetgeving te komen waarin de verantwoordingsplicht van het bestuur bij de toepassing van de turboliquidatie wordt aangescherpt.